Ispis

Zakonom o predmetima opće uporabe (N.N. broj 39/2013) definiran je pojam predmeta opće uporabe :

Predmeti opće uporabe su materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmeti široke potrošnje.

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom su materijali i predmeti definirani Uredbom (EZ) br. 1935/2004 i proizvodi namijenjeni dojenčadi i djeci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja.

Predmeti široke potrošnje su: