Ovlašteni smo za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe od nadležnih tijela: Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja.

Akreditirani smo laboratorij za ispitivanje hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe.

  • ispitujemo hranu i sirovine koje se koriste u proizvodnji hrane (kemijska, mikrobiološka, senzorska ispitivanja)
  • provjeravamo kvalitetu hrane u odnosu na zakonski propisane odredbe i/ili odredbe proizvođačke specifikacije
  • provjeravamo zdravstvenu ispravnost hrane u odnosu na zakonski propisane odredbe 
  • određujemo hranjivu vrijednost
  • provjeravamo sukladnost hrane za posebne prehrambene potrebe i dodatke prehrani u odnosu na zakonski propisane odredbe
  • predlažemo i provjeravamo podatke kojima je označena hrana («deklaracija»)
  • provjeravamo zdravstvenu ispravnost predmeta opće uporabe u odnosu na zakonski propisane odredbe
  • predlažemo i provjeravamo podatke kojima su označeni predmeti opće uporabe («deklaracija»)
  • provjeravamo postupanje s hranom prema HACCP standardu
  • razvijamo i validiramo metode prema potrebi naručitelja

Centar za kontrolu namirnica

Adresa: Jagićeva 31, 10000 Zagreb

tel: 01/3740 090, 3707 865, 3757 243,
fax: 01/37 77 044

Predstojnica Centra: dr.sc. Andrea Benussi Skukan
e-mail: abskukan@pbf.hr
tel. +385 1 3757 200; fax +385 1 3777 044 

Voditeljica kvalitete: mr.sc. Vesna Bolanča
e-mail: vbolanca@pbf.hr

Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe

Voditeljica : mr.sc. Marija Janušić
e-mail: mjanusic@pbf.hr

Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe 

Voditeljica : dr.sc. Andrea Benussi Skukan
e-mail: abskukan@pbf.hr

tel: 01/3740 090, 3707 865,
3757 243,  
fax: 01/37 77 044